၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ ရန်ကုန်တွင် ပထမနှစ်သင်တန်း (Foundation Year) သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူများစာရင်း

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =