ဒုတိယအမ်ဘီဘီအက်(၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်းမှ One-F/ Two-F သတ်မှတ်ခံရသော ကျောင်းသား/သူများ သည် ယခုဖွင့်လှစ်မည့် ဆေးပညာပထမနှစ်(၁/၂၀၂၃)သင်တန်းသို့ လည်းကောင်း၊ (၈-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ) (၂/၂၀၂၂)သင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းမရှိ၍ One-F/ Two-F သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော  ကျောင်းသား/သူများသည် ယခုဖွင့်လှစ်မည့် နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ) (၁/၂၀၂၃) သင်တန်းသို့လည်းကောင်း တက်ရောက်ရန် သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း သတင်းပို့ကျောင်းအပ်နှံရန် ကြေညာခြင်း

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − one =