“ဆေးပညာအခြေခံနှစ်(၅/၂၀၂၂)သင်တန်း သို တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများအချိန်မီသတင်းပို့ရန်ကိစ္စ”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 18 =