ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ ရန်ကုန် တွင် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၂/၂၀၂၂)သင်တန်း(အတန်းသစ်) နှင့် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(က)(၂/၂၀၂၂)သင်တန်း(အတန်းသစ်)သင်တန်းများတွင် သင်တန်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ကြေညာခြင်း

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − ten =