ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့်သွားဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို ကြေညာခြင်း

30-9-22Viva-Roll-No1

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + four =